%66تخفیف

دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق

 • تاریخ ایجاد اسفند ۲۴, ۱۳۹۸
 • تاریخ بروزرسانی فروردین ۱۲, ۱۳۹۹
 • فایل های موجودZIP, PDF, JPG
 • نسخه1.0.0
 • فایل راهنمادارد
 • حجم فایل16.4MB
 • فروش 0
 • دیدگاه 0
شناسه محصول: 6 دسته:

هنگامیکه رابطه بین زن و شوهر به درجه­ای از اختلاف می­رسد که زندگی مشترک را تحت شعاع قرار داده و ادامه زندگی مشترک ممکن نباشد، راهی جز جدایی و طلاق نمی­ماند. بنابراین طلاق وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. طلاق طبق قانون یک عمل حقوقی تشریفاتی می باشد که نیاز به ثبت دادخواست حقوقی گواهی عدم امکان سازش و ارجاع به یکی از شعبات دادگاه خانواده، صدور گواهی عدم امکان سازش مطابق مقررات از دادگاه خانواده، ارائه این گواهی ظرف مدت قانونی به دفتر رسمی ازدواج و طلاق، اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد مرد عادل با جمع سایر شرایط قانونی و شرعی توسط سر دفتر و ثبت در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق می­باشد. طلاق در واقع پایان قانونی رابطه زوجین و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از بین می‌رود. البته ممکن است در متن گواهی عدم امکان سازش و طلاقنامه تعهدات مالی برای زوج در نظر گرفته شود. طلاق جزء ایقاعات میباشد و مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

طلاق به چه صورت رخ می دهد ؟

طلاق اصولا با اختیار و اراده مرد صورت میگیرد. در این صورت دادگاه با در نظر گرفتن شرایط ضمن عقد و طبق قانون حمایت خانواده اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش مینماید. ممکن است طلاق به صورت توافقی صورت بگیرد که در این صورت تمام توافقات زوجین در دادنامه گواهی عدم امکان سازش و طلاقنامه منعکس میگردد. اما در دو حالت زن میتواند درخواست طلاق نماید. ( طبق شرایط عقد نامه و داشتن وکالت رسمی مبنی بر حق طلاق ) که دادگاه به ترتیب اقدام به صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طلاق و تأیید وکالتنامه مینماید.

باطل شدن طلاق

با توجه به اینکه تمام مراحل انجام طلاق از قبل مشخص و متقاضی باید تمام شرایط مصرح در قانون را دارا باشد تا حکم طلاق و مجوز ثبت آن صادر گردد، معمولا اشتباهاتی که بعدا یکی از طرفین و یا شخص ثالثی ادعای ابطال ثبت واقعه طلاق را نماید صورت نمیگیرد. البته ممکن است از زمان ثبت دادخواست گواهی عدم امکان سازش تا زمان ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق، اشتباهاتی صورت بگیرد و یا شرایط و مقدماتی که حتی از طرف قانونگذار اجباری میباشد از قلم بیفتد و رعایت نگردد. هر چند که رعایت تمام مقدمات و شرایط ثبت واقعه طلاق الزامی بوده و انجام طلاق خارج از شرایط مورد نظر مجاز نمیباشد، اما باید این را در نظر گرفت که آیا مورد یا شرط رعایت نشده در درجه ای از اهمیت میباشد که ثبت واقعه طلاق را از اعتبار انداخته و آن را باطل نماید؟ به عنوان مثال مطابق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامی است. و همچنین مطابق ماده ۳۴ همین قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. مدت های ذکر شده نسبت به خواهان ثبت واقعه طلاق محاسبه میگردد. حال اگر خواهان خارج از مهلت های ذکر شده به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نموده و سر دفتر نیز قصور کرده و خارج از مهلت های قانونی ذکر شده اما با رعایت سایر شرایط قانونی و شرعی اقدام به خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد عادل و نهایتا ثبت رسمی آن نماید، آیا عدم رعایت مهلت های قانونی مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانوداه مجوزی برای ابطال ثبت واقعه طلاق میباشند؟ آیا خواهان میتواند به استناد این دلیل، ابطال ثبت واقعه طلاق را از دادگاه بخواهد؟

چگونگی دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق

با توجه به اینکه تمام مراحل انجام طلاق از قبل مشخص و متقاضی باید تمام شرایط مصرح در قانون را دارا باشد تا حکم طلاق و مجوز ثبت آن صادر گردد، معمولا اشتباهاتی که بعدا یکی از طرفین و یا شخص ثالثی ادعای ابطال ثبت واقعه طلاق را نماید صورت نمیگیرد. البته ممکن است از زمان ثبت دادخواست گواهی عدم امکان سازش تا زمان ثبت واقعه طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق، اشتباهاتی صورت بگیرد و یا شرایط و مقدماتی که حتی از طرف قانونگذار اجباری میباشد از قلم بیفتد و رعایت نگردد. هر چند که رعایت تمام مقدمات و شرایط ثبت واقعه طلاق الزامی بوده و انجام طلاق خارج از شرایط مورد نظر مجاز نمیباشد، اما باید این را در نظر گرفت که آیا مورد یا شرط رعایت نشده در درجه ای از اهمیت میباشد که ثبت واقعه طلاق را از اعتبار انداخته و آن را باطل نماید؟ به عنوان مثال مطابق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامی است. و همچنین مطابق ماده ۳۴ همین قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. مدت های ذکر شده نسبت به خواهان ثبت واقعه طلاق محاسبه میگردد. حال اگر خواهان خارج از مهلت های ذکر شده به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نموده و سر دفتر نیز قصور کرده و خارج از مهلت های قانونی ذکر شده اما با رعایت سایر شرایط قانونی و شرعی اقدام به خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد عادل و نهایتا ثبت رسمی آن نماید، آیا عدم رعایت مهلت های قانونی مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانوداه مجوزی برای ابطال ثبت واقعه طلاق میباشند؟ آیا خواهان میتواند به استناد این دلیل، ابطال ثبت واقعه طلاق را از دادگاه بخواهد؟

مراحل دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور طی یک دادنامه عنوان نمود که طرح دعوای ابطال سند طلاق به استناد عدم رعایت مهلت سه ‌ماهه گواهی عدم سازش جهت ثبت واقعه طلاق، حتی اگر ثبت واقعه خارج از مهلت سه ماه باشد، مسموع نیست زیرا اثر آن صرفاً تخلف سردفتر در ثبت واقعه طلاق است نه بطلان سند رسمی. در بقیه مقدمات و شرایط ثبت واقعه طلاق نیز باید دقیقا بررسی شود که آیا عدم رعایت آن باعث ابطال ثبت واقعه طلاق میشود یا خیر؟ در این مبحث قصد دارم تا تمام مواردی که برای صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش و نیز ثبت واقعه طلاق اجباری میباشد را مورد رسیدگی قرار داده و به این نتیجه برسیم که آیا عدم رعایت این شرط مجوز اعلام بطلان ثبت واقعه طلاق میشود یا خیر؟ بنابراین خواهان و یا وکیل وی قبل از طرح دعوا، شرط مورد نظر که رعایت نشده است را در نظر گرفته و اگر مطمئن شود که دادخواست حقوقی ابطال ثبت واقعه طلاق منجر به نتیجه دلخواه میگردد اقدام مینماید. از آنجا که نکاح و طلاق و در کل مسائل مربوط به زندگی مشترک و امور خانواده بسیار مهم بوده و برای ثبت آن ها باید مراحل مختلفی زیر نظر ارگان های متفاوتی طی شود، اشتباهات مربوط به ثبت آن ها به صفر میرسد. اگر به مراحل ثبت طلاق دقت شود متوجه سخت گیری قانونگذار در تمام مراحل میشوید. ابتدا خواهان باید با تکمیل اسناد و مدارک لازم، به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه نماید. در اینجا مدارک توسط کاربر دفتر خدامت الکترونیک قضایی که وی کارشناس حقوقی میباشد مورد بررسی قرار گرفته و دادخواست ثبت و به دادگاه خانواده ارسال میشود. تمام مراحل زیر نظر قضات متخصص امور خانواده طی و منجر به صدور دادنامه قطعی و نهایی میشود. در تمام مراحل دادرسی، مشاوره های تخصصی و داوری نیز انجام میگیرد. در پایان نیز تمام اسناد و مدارک توسط سر دفتر رسمی ازدواج و طلاق بررسی و مطابق نظام نامه سر دفتران و جمع تمام شرایط قانونی و شرعی، طلاق ثبت میشود. اما ممکن است یکی از زوجین و یا شخص ثالث ذینفعی ادعا نماید که طلاق ثبت شده واجد شرایط قانونی نبوده و قابل ابطال میباشد. در این صورت خواهان باید علت یا علل ابطال ثبت طلاق را مشخص و تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را تهیه و اقدام به طرح دادخواست حقوقی ابطال ثبت واقع طلاق نماید. سوالاتی که در خصوص دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق وجود دارد به این صورت است که دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق از جانب چه کسی مطرح می شود؟ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق کدام دادگاه میباشد؟ در چه مواردی می توان دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق را مطرح نمود؟ شرایط ابطال ثبت واقعه طلاق چیست؟ مدارک طرح دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق چیست؟ طریقه دفاع در جلسه دادرسی چگونه است و شهود باید چه مطالبی را عنوان نمایند؟ مراحل دادرسی به چه صورت میباشد؟ دادگاه در نهایت چه تصمیمی میگیرد؟ طریقه اعتراض به حکم چگونه است؟ و طریقه اجرای حکم صادره به چه نحوی میباشد؟ خواهان باید دقیقا علت درخواست ابطال ثبت واقعه طلاق و ماده قانونی مورد استناد را مشخص نموده و طبق آن بررسی نماید که آیا اسناد و دلایل وی کافی میباشند یا خیر؟ بنابراین خواهان باید از تمام مراحل ثبت دادخواست، طریقه معرفی شهود، طریقه دفاع در جلسه رسیدگی، طریقه صحبت کردن شهود در حضور دادگاه، طریقه آماده سازی مدارک و ارائه آن ها به دادگاه آگاهی کامل داشته باشد تا بتواند دعوای خود را اثبات نماید. بهترین و مناسب ترین اقدامی که خواهان باید از همان ابتدا انجام دهد مشاوره حضوری با وکیل متخصص امور حقوقی و پیمودن ادامه مسیر دادرسی با کمک و همراهی وکیل دادگستری میباشد. خواهان ممکن است به دلایلی نتواند یا نخواهد از مشاوره حضوری وکیل دادگستری بهره جسته و یا شرایط همراه داشتن وکیل دادگستری در طول دادرسی را نداشته باشد. اینکه خواهان قبل از ثبت دادخواست باید چه اقداماتی را انجام دهد و برای ثبت دادخواست حقوقی چه اسناد و مدارکی لازم است و اینکه به کدام مرجع و یا ارگان مراجعه نماید و چه مراحلی باید طی شود، نیاز به داشتن اطلاعات حرفه ای حقوقی میباشد. متن دادخواست باید خیلی دقیق نوشته شود. خواهان باید تمام مراحل دادرسی و طریقه اقدام و دفاع را بلد باشد و به موقع انجام دهد تا دادخواست وی مورد قبول واقع شود. چرا که اگر واقعا محق باشد و نتواند ادعای خود را اثبات نماید، پرونده برای همیشه مختومه میشود.

دلایل استفاده از این پکیج

گاهی فقط یک مشاوره حقوقی یک ساعته در دفتر وکیل دادگستری بیش از دویست هزار تومان هزینه دارد. این مشاوره شفاهی بوده و متقاضی ممکن مطالب عنوان شده را فراموش کند. از آنجا که ممکن است خواهان به دلایل مختلفی از جمله هزینه های سنگین، توانایی به همراه داشتن وکیل دادگستری را نداشته باشد و یا حتی نتواند مشاوره حضوری دریافت نماید، گروه وکلای تجریش با حضور وکلای متخصص در زمینه های مختلف و تیم علمی قوی طی چندین سال تلاش مستمر اقدام به تدوین پکیج های متنوع حقوقی نموده است. در زیر پکیج دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق تا پایان صدور حکم توسط وکلای متخصص امور خانواده به صورت کاملا کاربردی تدوین و جمع آوری گردید و با هزینه بسیار پایین در اختیار متقاضیان محترم در سراسر کشور قرار داده میشود.

محتویات پکیج

این پکیج شامل موارد زیر میباشد:

 • یک فایل PDF به نام قوانین مرتبط با دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق: تمام مواد قانونی مرتبط با ابطال واقعه طلاق نگارش گردید. خواهان و یا وکیل وی به راحتی میتوانند ماده قانونی مربوط به ابطال ثبت واقعه طلاق را سریع پیدا نموده و در تمام مراحل دادرسی از آن استفاده نمایند.
 • یک فایل PDF به نام توضیحات دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق: در این فایل توضیحات مختصری از شرایط و مقدمات دادخواست گواهی عدم سازش و ثبت واقعه طلاق و موارد قابل ابطال ثبت واقعه طلاق، خواهان دعوای ابطال و دادگاه صالح، شرایط ابطال ثبت واقعه طلاق، اسناد و مدارک مورد نیاز شرح داده شد.
 • یک فایل PDF به نام راهنمای تنظیم دادخواست: در این فایل به متقاضی آموزش داده میشود که چگونه دادخواست خود را شروع و چگونه آن را پایان دهد و چگونه و چه درخواست هایی از مقام قضایی داشته باشد. یک نمونه دادخواست نیز در همین فایل تنظیم گردید که خواهان میتواند برای تنظیم دادخواست خود از آن الگو برداری نماید.
 • پنج فایل PDF به نام های ( راهنمای شماره یک الی راهنمای شماره پنج ): هر کدام از این فایل ها مرحله ای از دادرسی را به صورت کاملا کاربردی و مختصر و مفید توضیح میدهد. به طوری که خواهان و یا خوانده حضور یک وکیل دادگستری را در تمام مراحل دادرسی ( از زمان تصمیم به ثبت دادخواست تا زمان ثبت دادخواست، جلسات دادگاه خانواده، مرحله تجدید نظر و مرحله اجرای حکم ) احساس میکنند.
 • یک فایل PDF به نام نمونه رأی دادگاه: در این فایل دو دادنامه دادگاه خانواده و دیوان عالی کشور درج شده است تا طرفین پرونده استنباط راحت تری از موضوع به دست آورند.
 • دو فایل PDF به نام های لیست دفاتر الکترونیک قضایی شهر تهران و لیست دفاتر الکترونیک قضایی شهرستان های استان تهران: خواهان به راحتی میتواند نزدیک ترین دفتر الکترونیک قضایی به محل کار یا محل سکونت خود را پیدا نموده و دادخواست خود را ثبت نماید.
 • یک فایل حاوی تصاویر مرتبط: در این فایل تصاویری مرتبط با مراحل مختلف دادرسی میباشند که طرفین پرونده استنباط بهتری از مراحل مختلف دادرسی به دست می آورند.

مخاطبان این پکیج

با توجه به موارد بالا این پکیج مناسب خواهان دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق، خوانده این دعوا، دانشجویان رشته حقوق، اساتید رشته حقوق، کاراموزان وکالت، کاراموزان قضاوت، وکلاء و قضات، مشاورین حقوقی شرکت های خصوصی و مشاورین حقوقی شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی میباشد که با قیمت بسیار پایینی در اختیار متقاضی قرار میگیرد. این پکیج حاوی اطلاعات کاملا منسجم و کاربردی در مورد دادخواست ابطال ثبت واقعه ازدواج و تمام مراحل آن میباشد که متقاضی را از زمان تصمیم به ثبت دادخواست تا زمان خاتمه پرونده و بایگانی نمودن آن راهنمایی مینماید.

چند بار می توان این فایل را دانلود کرد ؟

با توجه به پایین بودن قیمت پکیج فقط یک بار امکان دانلود وجود دارد .

آیا فایل ها به ایمیل من ارسال می شود ؟

شما می توانید فایل را از همین صفحه دانلود کنید .

در صورت مشکل در دانلود چه باید کرد ؟

شما می توانید با ارسال دیدگاه خود یا استفاده از فرم تماس با ما ، مشکل خود را در میان بگذارید .

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دادخواست ابطال ثبت واقعه طلاق”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...